ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกอี-โตโยต้าคลับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่เป็นการผูกมัดตามกฎหมายระหว่างสมาชิก (ตามที่อธิบายไว้ ด้านล่าง) และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ("ทีเอ็มที") เกี่ยวกับเรื่องการใช้เว็บไซต์ อี-โตโยต้าคลับ และ หน้ากระดาษหรือการบริการต่างๆในเว็บไซต์นั้น"ไซต์") โดยสมาชิก ซึ่งการเข้าใช้หรือการใช้นั้นจะจำกัดเพียงสมาชิกเท่านั้น ท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขและคำบอกกล่าวต่างๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกเหล่านี้โดยที่ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อการเข้าใช้งานและ/หรือการใช้ไซต์ถ้าท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกเหล่านี้ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้หรือใช้ไซต์ได้

ส่วนต่างๆ ของไซต์จะมีการบังคับตามแนวทาง กฎ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่ได้ลงประกาศไว้ ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกันระหว่างแนวทาง กฎ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ นั้นและข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกเหล่านี้ จะถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกเหล่านี้เป็นหลัก ยกเว้นถ้ามีการนำนโยบายการเป็นส่วนตัวที่ได้อ้างอิงไว้ด้านล่างมาใช้แทนภาษาที่มีการขัดแย้งแทนในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกเหล่านี้และ/ หรือแนวทาง กฎ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จัดพิมพ์ไว้เกี่ยวกับไซต์ในรายละเอียดที่ครอบคลุมอยู่ในนโยบายการเป็นส่วนตัว

การเป็นสมาชิก

การจัดการเกี่ยวกับสมาชิก

• สำนักงานบริหารของ อี-โตโยต้าคลับ ("เอโอ") ซึ่งได้รับการจัดการโดย ทีเอ็มที นั้นจะจัดการและควบคุมเรื่องการเป็นสมาชิกและสำนักงานบริหารจะ (ในนามของ ทีเอ็มที) มอบการเป็นสมาชิก ส่งคำบอกกล่าว ฯลฯ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกนั้น

การสมัครและการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

• ปัจจุบันจะอนุญาตให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการเป็นสมาชิกประเภทซิลเวอร์ เมมเบอร์ หรือ โกลด์ เมมเบอร์ (เรียกรวมกันว่า "สมาชิก") นั้นสามารถเข้าเป็นสมาชิกที่ไม่สามารถโอนให้กันได้โดยที่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ประเภทสมาชิก หลักเกณฑ์

สมาชิกประเภท ซิลเวอร์ เมมเบอร์
• สมัครเป็นสมาชิกได้ที่ไซต์
• ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับสมาชิกและทีเอ็มที ได้รับใบสมัคร
สมาชิกประเภท โกลด์ เมมเบอร์
• เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดย ทีเอ็มที อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
• สมัครสมาชิกที่ ดีลเลอร์ของโตโยต้า ที่เข้าร่วม
• ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับสมาชิกและทีเอ็มที ได้รับใบสมัคร
• ระดับการเข้าใช้และการใช้ไซต์ที่มีให้สำหรับสมาชิกนั้นจะแตกต่างกันตามประเภทของการเป็นสมาชิก (อย่างเช่น การบริการ "บันทึกสำหรับเจ้าของ (Owner Log)") นั้นจะจัดให้สำหรับสมาชิกประเภทโกลด์ เมมเบอร์เท่านั้น
• บุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้เฉพาะในนามของตนเองเท่านั้น

ข้อจำกัดเรื่องอายุ

• การเป็นสมาชิกนั้นจะเปิดกว้างสำหรับบุคคลทุกวัย โดยมีเงื่อนไขว่าการบริการบางรายการในไซต์นั้นจะมีข้อจำกัดเรื่องอายุ ซึ่งจะต้องมีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป (ตัวอย่างเช่น การทำการจองไว้กับดีลเลอร์ของ ทีเอ็มที ในประเทศไทย ("ดีลเลอร์") เกี่ยวกับการเจรจาซื้อขายรถยนต์)

การปฏิเสธ การยกเลิกหรือการเพิกถอนการเป็นสมาชิก

• ทีเอ็มทีขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ การยกเลิกหรือการเพิกถอนใบสมัครสมาชิกของผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกหรือการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเวลาใดๆ ถ้า ทีเอ็มที (ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงสิ่งต่อไปนี้
คำบอกกล่าว เหตุผลในการการปฏิเสธ การยกเลิกหรือการเพิกถอนการเป็นสมาชิก
  มีคำบอกกล่าว
   •สอง (2) ปีผ่านไปนับตั้งแต่สมาชิกเข้าใช้ในครั้งหลังสุดในไซต์
  ไม่มีคำบอกกล่าว
   •ผู้ที่ลงทะเบียนไม่มีตัวตนอยู่จริง
   •ผู้ที่ลงทะเบียนให้ข้อมูลเท็จ
   •ผู้ที่ลงทะเบียนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสมาชิกรายอื่นภายในไซต์หรือ
   •การกระทำหรือพฤติกรรมอื่นใดที่ ทีเอ็มที เห็นว่าไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นสมาชิก
• สมาชิกและทีเอ็มทีเป็นผู้รับจ้างอิสระและไม่มีความประสงค์ที่จะหรือสร้างความสัมพันธ์เป็นหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า นายจ้าง-ลูกจ้างหรือความสัมพันธ์อื่นใดที่คล้ายกันขึ้นโดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกเหล่านี้หรือการใช้ไซต์ของสมาชิก

การยอมรับการเป็นสมาชิก

ข้อกำหนดหัวเรื่อง

• สมาชิกที่ได้รับอนุญาตเมื่อมีการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกเหล่านี้แล้วและสมาชิกจะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกเหล่านี้
• สมาชิกจะปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่ได้ขี้แจงไว้และกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าสำหรับการบริการแต่ละรายการ

สิทธิ์ของ ทีเอ็มที

• ทีเอ็มทีขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขสำหรับสมาชิกเหล่านี้ในเวลาใดๆ โดยที่ ไม่ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงสมาชิก
• ทีเอ็มทีขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าธรรมเนียม การอำนวยความสะดวก การบริการ เวลา ในการบริการและเนื้อหา ชื่อ หรือส่วนใดๆ ของไซต์ในเวลาใดๆ โดยที่ไม่ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงสมาชิก
• ทีเอ็มทีขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลใดๆที่สมาชิกให้ไว้ในไซต์โดยที่ไม่มีการให้หนังสือบอกกล่าว ถ้าทีเอ็มทีตัดสินหรือพิจารณาว่าข้อมูลนั้นเป็นการฝ่าฝืนการกระทำที่เป็นข้อห้ามซึ่งได้กล่าวไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกเหล่านี้
• ทีเอ็มทีจะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง การจำกัดหรือการลบรายการใดๆ ในไซต์ การเป็นส่วนตัว
• ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในไซต์จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมโดยจะยึดถือตามนโยบายการเป็นส่วนตัว
• ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในไซต์จะถูกนำไปใช้เพื่อให้บริการสมาร์ทจี-บุ๊ค

การย้ายไซต์

• ทีเอ็มทีอาจจะ (โดยมีการให้คำบอกกล่าวล่วงหน้า) ย้ายไซต์บางส่วนหรือทั้งหมด

หมายเลขประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน

• สมาชิกแต่ละรายจะเลือกหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่าน ("รหัสผ่าน") ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง การเข้าใช้หรือการใช้ส่วนต่างๆในไซต์นั้นจะกระทำโดยการใช้หมายเลขประจำตัวและรหัสผ่าน การรับใบสมัครสมาชิกโดยทีเอ็มที จะเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่านของสมาชิก หมายเลขประจำตัวและรหัสผ่านจะเป็นการให้เข้าไปยังส่วนที่เป็นเขตหวงห้ามบางส่วนในไซต์ การใช้นั้นจะจำกัดเฉพาะสมาชิกและสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกหรือบุคคลอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ไซต์โดยการใช้หมายเลขประจำตัวและรหัสผ่านของสมาชิกรายอื่น
• สมาชิกแต่ละรายจะรับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่านของตนเอง

การยินยอมให้มีคำบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิก

• สมาชิกยินยอมให้ทีเอ็มทีจัดข้อมูลใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับการบริการต่างๆ บนไซต์ให้แก่ตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิก ทีเอ็มทีอาจจะจัดหาข้อมูลนั้นๆ ให้แก่สมาชิกโดยผ่านทางอีเมลตามที่อยู่อีเมลที่สมาชิกระบุไว้ตอนที่สมาชิกลงทะเบียนรับการบริการนั้นๆ หรือจากการเข้าใช้ไซต์ ถ้าสมาชิกไม่ต้องการรับคำบอกกล่าวใดๆ ทางอิเล็กทรอนิก สมาชิกสามารถยื่นคำขอที่ระบุถึงความประสงค์ดังกล่าวโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในไซต์
• ถ้าสมาชิกยินยอมที่จะรับคำบอกกล่าวทางอีเมล ทีเอ็มทีจะส่งข้อมูลรวมถึงหนังสือเชิญเข้าร่วมงานหรือข้อเสนอสำหรับสมาชิก ฯลฯ ให้แก่สมาชิก

การลาออกจากการเป็นสมาชิกโดยสมาชิกเอง

• สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในไซต์

การติดต่อโดย ดีลเลอร์

• สมาชิกรับทราบและยอมรับว่าดีลเลอร์อาจติดต่อสมาชิกโดยใช้ข้อมูลในการติดต่อที่ดีลเลอร์มีอยู่ ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลา หลังจากที่มีการ (1) การย้ายไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดโดยทีเอ็มที (2) การยกเลิกหรือการเพิกถอนการเป็นสมาชิกโดย ทีเอ็มที หรือ (3) การลาออกจากการเป็นสมาชิกโดยสมาชิกเอง ถ้าสมาชิกได้เคยให้ข้อมูลไว้กับดีลเลอร์โดยตรงหรือได้รับการบริการต่างๆ ที่ดีลเลอร์เสนอให้อยู่

ความรับผิดชอบ ข้อห้ามและข้อกำหนดอื่นๆ

ความรับผิดชอบ

• โดยขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ทีเอ็มที ดีลเลอร์และบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นของเรา นั่นคือ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ("ทีเอ็มซี") จะไม่รับผิดชอบในการเกิดความเสียหายใดๆ ต่อสมาชิกทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอันเกี่ยวกับ การเข้าใช้หรือการใช้ไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลมาจากสิ่งต่อไปนี้
• การขโมยหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่านของสมาชิกโดยบุคคลที่สาม
• การไม่ได้อัพเดทข้อมูลของสมาชิก
• การลาออกจากการเป็นสมาชิกโดยสมาชิกเอง (รวมถึงการสูญเสีย อี-พอยท์)
• การปฏิเสธ การยกเลิกหรือการเพิกถอนการเป็นสมาชิกของสมาชิก (รวมถึงการสูญเสีย อี-พอยท์)
• ปัญหาทางเทคนิค

ข้อห้าม

• สมาชิกจะไม่กระทำหรือประพฤติสิ่งใดๆ หรือทั้งหมดที่เป็นการขัดต่อหรือละเมิดข้อตกลงที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือการกระทำอื่นๆ ที่ทีเอ็มทีเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อกำหนดอื่นๆ

• สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกเหล่านี้ สมาชิกจะถือปฏิบัติตามข้อกำหนและเงื่อนไขทั่วไป

วิธีการสมัครสมาชิกประเภทเจ้าของรถ Gold Member ผ่านเว็บไซต์

• สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของรถโตโยต้าเท่านั้น
• กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษของท่าน
• eTOYOTACLUB Support Center จะตรวจสอบข้อมูลของท่านจากใบสมัคร และทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก พร้อม จัดส่ง User ID และ Password ชั่วคราวให้กับท่าน ผ่านช่องทางที่ท่านได้ระบุไว้ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากลงทะเบียน
• หาก Support Center ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าท่านมีข้อมูลการเป็นสมาชิก Gold Member อยู่แล้ว Support Center จะแจ้ง สถานะการเป็นสมาชิก พร้อม User ID และ Password ให้กับท่าน
• หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 1 สัปดาห์ กรุณาติดต่อ eTOYOTACLUB Support Center โทร 02-305-6700
• หลังจากท่านได้รับ User ID และ Password ชั่วคราวแล้ว จะต้องนำไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ eTOYOTACLUB ในส่วน Member Login ท่านจึงจะเป็นสมาชิก Gold Member โดยสมบูรณ์ (ในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถเปลี่ยน User ID และ Password ของตัวท่านเองได้)

เงื่อนไขสำคัญในการสมัครสมาชิก Gold Member

• รถยนต์โตโยต้าที่นำมาสมัครเป็นสมาชิก ต้องเป็นรถที่ซื้อหรือเคยเข้ารับบริการ จากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น ทางการจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโตโยต้าที่ซื้อรถในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น รถที่ซื้อในนามนิติบุคคลหรือกรณีอื่นใดที่มิได้ออกในนาม บุคคลธรรมดาไม่สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้กฎ กติกา มารยาทในการโพสต์คำถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์ eTOYOTACLUB.com มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจไปยังสมาชิก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการรองรับการสื่อสารกับลูกค้า 2 ทาง อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้ดูแลระบบมีนโยบายที่จะเปิดกว้างต่อการนำเสนอความเห็นของท่านสมาชิก โดยไม่มีการปิดกั้นใดๆ เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ถือเป็นการเสนอต่อสาธารณะชน

ดังนั้น การเข้าร่วมในกิจกรรมของ eTOYOTACLUB.com ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม ผู้ดูแลระบบอาจไม่สามารถควบคุมและดูแลได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากนโยบายในการเปิดกว้างต่อการนำเสนอความคิดเห็น รวมทั้ง ความรู้สึกสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรม ดังนั้นผู้ดูแลระบบ eTOYOTACLUB.com จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อ ความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา

อย่างไรก็ตาม เพื่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคมส่วนรวม และต่อผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน eTOYOTACLUB.com จึงจำเป็นต้องกำหนดกติกาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือห้ามปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรม

1. กรุณาค้นหา หรือตรวจสอบคำถามที่มีอยู่ก่อนทำการตั้งกระทู้ใหม่ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนกัน

2. ตั้งกระทู้ให้ตรงกับเนื้อหาของแต่ละหมวดเพียงกระทู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจถึงลักษณะของแต่ละหมวดหมู่ให้ดีก่อนตั้งกระทู้

3. เปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น

4. พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันดีต่อสังคมอินเตอร์เนตสืบไป

 

 

กฎ กติกา มารยาทในการโพสต์คำถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น

1. ห้ามการโพสหรือแสดงข้อความที่แสดงถึงการหมิ่นต่อพระบรมเดชานุภาพแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

2. งดเว้นการใช้คำหยาบ การดูถูก เสียดสี นินทาว่าร้าย สร้างความแตกแยก หรือเป็นการอ้างอิง พาดพิงถึงบุคคลหนึ่งคนใด หรือลบหลู่ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งในส่วนของทางเอกชน และทางราชการ

3. งดเว้นข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม

4. งดเว้นข้อความในลักษณะซื้อ-ขายสินค้า หรือแลกเปลี่ยน และบริการใดๆ ทั้งสิ้น

5. งดเว้นการเผยแพร่เรื่องราวและภาพลามก อนาจาร รวมถึงภาษาที่สื่อความหมายกำกวม

6. ไม่ใช้นามแฝงอันเป็นชื่อ – นามสกุลจริงของผู้อื่นโดยเจตนา อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

7. ทุกคำถามและความคิดเห็นถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

8. ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ eTOYOTACLUB.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบคำถามและความคิดเห็นที่เสื่อมเสีย หรือผิดพลาดในการตั้งกระทู้ เช่น ซ้ำซ้อน หรือไม่มีเนื้อหาข้อความ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของคำถามและความคิดเห็นนั้นๆ

9. คำตอบจากทางกูรู หรือสมาชิกท่านอื่นๆที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือจากประสบการณ์ หรือการให้คำแนะนำในเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรพิจารณาศึกษารายละเอียดในการดำเนินการหรือโดยรับคำแนะนำโดยตรงจากศูนย์บริการโตโยต้าที่ท่านนำรถเข้ารับบริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับรถหรือทรัพย์สินของท่าน เนื่องจากมีการแก้ไขหรือบำรุงรักษาที่ไม่ถูกวิธีด้วยตัวเองหรือศูนย์บริการอื่นๆที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของโตโยต้า ถือว่าเป็นการกระทำของท่านเอง ทางเว็บไซต์ eTOYOTACLUB.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น สมาชิกไม่สามารถเรียกร้อง ฟ้องร้องใดๆ กับบริษัทได้

10. คำตอบใน Ask Guru และ Webboard เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากกูรูไม่ใช่คำแนะนำจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากคำตอบนั้นๆ ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และสมาชิกไม่สามารถเรียกร้อง ฟ้องร้องใดๆ กับบริษัทได้

 

 

 

eTOYOTACLUB MEMBER TERMS AND CONDITIONS

These Member Terms and Conditions constitute a binding legal agreement between Member (as defined below) and Toyota Motor Thailand Co., Ltd. ("TMT") with respect to usage by Members of the eTOYOTACLUB Website and any pages or services thereof("Site"). You must accept without modification all of the terms, conditions and notices contained in these Member Terms and Conditions in order to access and/or use the Site. If you do not accept these Member Terms and Conditions in their entirety, you may not access or use the Site.

Portions of the Site may be governed by posted guidelines, rules or other terms and conditions such as for example, the General Terms and Conditions. In the event of a conflict between such other guidelines, rules, terms and conditions and these Member Terms and Conditions, these Member Terms and Conditions shall control, except that the Privacy Policy, referenced below, supersedes any conflicting language in these Member Terms and Conditions and/or any other guidelines, rules, terms and conditions published in connection with the Site with respect to the subject matter covered by such privacy policy.

 

MEMBERSHIP

Management of membership

• The eTOYOTACLUB Administration Office ("AO"), managed by TMT, manages and controls the membership and AO may, on behalf of TMT, grant membership, send notification etc. in relation to the membership.

 

Application and Registration as a Member

• Non-transferable membership is currently granted free of charge to persons residing in Thailand who meet the following Silver or Gold criteria(collectively, "Members")

 

 

Type of Membership Criteria

Silver Member

•Applies for Membership on the Site;

•agrees to these Member Terms and Conditions.

•whose application has been accepted by TMT.

Gold Member

•Legally owns a vehicle manufactured or distributed by TMT.

•applies for Membership at a participating Toyota Dealership.

•agrees to these Member Terms and Conditions.

•whose application has been accepted by TMT.

• The degree of access to and the use of the Site available to Members differ depending on the type of membership(for example,"Owner Log" service is available only to Gold Members).

• An individual may apply for membership only on his/her own behalf.

 

Age Restriction

• Membership is open to persons of any age, provided that certain services on the Site have the age restriction of eighteen(18)-years-old or older (for example, making reservation with Toyota Dealership of TMT in Thailand("Dealers") with regard to negotiating on the purchase of a vehicle).

 

Denial, Termination or Revocation of Membership

• TMT reserves the right to deny, terminate or revoke membership application by the prospective Member or membership registration at any time, unless otherwise specified by TMT, for any reason, including but not limited to:

 

Notification Reason for Membership Denial, Termination or Revocation

  

With Notification

   •two(2)years have passed since the last access to the Site by the Member.

 

  

Without Notification

   •the registered person does not actually exist;

   • the registered person declares false information;

   • the registered person causes significant damage to another Member by or through access or use of the Site; or

   • Any other act or behavior that TMT determines to be inappropriate for a Member.

• A Member and TMT are each independent contractors, and no agency, partnership, joint venture, employer-employee or other similar relationship is intended or created by Member's acceptance of these Member Terms and Conditions or use of the Site.

 

ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP

Subject Terms

• Membership is granted upon acceptance of these Member Terms and Conditions and Members are subject to the General Terms and Conditions and these Member Terms and Conditions.

• Members shall follow procedures as defined and established beforehand for each service.

 

Rights of TMT

• TMT reserves the right to amend or modify these Member Terms and Conditions at any time without written notice to Members.

• TMT reserves the right to restrict, alter or modify the fees, amenities, services, hours of service and content, name or any portion of the Site at anytime without written notice to Members.

• TMT reserves the right to delete any information provided by Members on the Site, without written notice, if TMT decides or determines that such information violates any of the prohibited acts stipulated in the General Terms and Conditions or these Member Terms and Conditions.

• TMT shall not be held responsible for any amendment, modification, restriction or deletion of any of the items on the Site.

 

Privacy

• The personal information of Members on the Site shall be handled appropriately based on the Privacy Policy.

 

Removal of the Site

• TMT may, upon prior notification on the Site, remove any part or all of the Site.

 

ID and Password

• Each Member will choose his/her own unique ID and password ("Password"). Access to and use parts of the Site are through a combination of a ID and Password. Acceptance of a membership application by TMT validates a Member's ID and Password. The ID and Password provide entry to certain restricted areas of the Site. Usage is limited to the Member, and no Member or other person is permitted to access the Site using the ID and Password of any other Member.

• Each Member is responsible for management of his/her ID and Password.

 

Consent to electronic notification

• Members consent to TMT providing him/her any information regarding the services on the Site in electronic form. TMT may provide such information to a Member via e-mail at the e-mail address the Member specified when he or she registered for such services, or by access to the Site. If a Member does not want to receive any notices electronically, he/she can submit a request stating so by following procedure established on the Site.

• If a Member consents to the receipt of e-mail notification, TMT may send information, including invitations to events, member offers, etc., to such Member.

 

Change in Member information

• A Member shall promptly submit notification of any change of any membership information, including but not limited to the Member name, address, email and telephone number using the method established on the Site.

 

Resignation by the Member

• Membership may be terminated by a Member by following the procedure established on the Site.

 

Contact by Dealers

• Each Member acknowledges and accepts that, if he/she has provided the information directly to Dealers or has received any services offered by Dealers, Dealers may contact him/her, based on the contact information available at Dealers, even after (i) the removal of part or all of the Site by TMT, (ii) termination or revocation of membership by TMT, or (iii) membership resignation by the Member.

 

LIABILITY, PROHIBITION AND ANY OTHER TERMS

Liability

• Subject to the General Terms and Conditions, TMT, Dealers and TMT's parent company in Japan Toyota Motor Corporation("TMC") shall not in any way be responsible for the occurrence of any damage to a Member directly or indirectly related to access or use of the Site, including without limitation, damage resulting from:

• the theft of the Member ID and Password by a third party;

• a Member failing to update his/her membership information;

• resignation by the Member;

• denial, termination or revocation of membership; or

• any technical difficulties including delays or failures in the performance of the services on the Site.

 

Prohibitions

• Members shall refrain from any or all of the acts or behavior in conflict or that breaches the specific covenants stipulated in the General Terms and Conditions or any other acts that TMT determines unsuitable.

 

Other Terms

• For any other terms and conditions not stipulated in these Member Terms and Conditions, Members are subject to the General Terms and Conditions.

• Personal information in e-TOYOTACCLUB will be used for smart G-BOOK service.

 

NOTICE*

Please note that other important terms and conditions, notice, etc., which Members are subject to, including but not limited to General Terms and Conditions and Privacy Policy, are available on the Site, and it is your responsibility to read those terms and conditions, notice, etc., when you become a Member and thereafter. Each Member shall hold and indemnify TMT for any damages, claims or suit arising, indirectly or directly, from his/her not reading and understanding such terms and conditions, notice, etc.

COPYRIGHT© 2004 TOYOTA MOTOR CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสะสม Coins ในรายการ eTOYOTACLUB Rewards

ข้อกำหนดการสะสม Coins ในรายการ eTOYOTACLUB Rewards

• สมาชิก eTOYOTACLUB ทั้งประเภท Gold และ Silver จะได้รับ Coins สะสม eTOYOTACLUB Rewards จากการที่สมาชิกเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์โดยที่จะได้รับ Coins ตามที่ระบุไว้ในข้อ “วิธีสะสม Coins” เท่านั้น

• Coins ที่ได้รับไม่มีวันหมดอายุ หากมีการยกเลิก หรือการปฏิเสธ หรือการเพิกถอนการเป็นสมาชิก จะทำให้ Coins สะสมดังกล่าวสิ้นสุดลงไปด้วย

• Coins จาก eTOYOTACLUB Rewards เป็นการสะสมเฉพาะส่วนบุคคล (ต่อ 1 สิทธิ์การสมัครสมาชิกเท่านั้น) ไม่สามารถโอน Coins ดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น หรือสิทธิ์การสมัครอื่นได้

 

ข้อกำหนดการแลกของรางวัล โดยใช้ Coins จาก eTOYOTACLUB Rewards ที่สมาชิกมีอยู่

• สมาชิกสามารถใช้ Coins ที่มีอยู่แลกของรางวัลตามที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กำหนดไว้ในข้อ “รายการของรางวัล” เท่านั้น ซึ่งสิทธิ์ในการแลกของรางวัลจะได้ตาม Coins ที่สมาชิกมีอยู่ จนกว่า Coins ที่สะสมไว้จะหมด หากรางวัลมีหรือเหลือเพียงรางวัลเดียว และสมาชิกทำการแลก Coins เข้ามาพร้อมกัน บริษัทฯ จะให้สิทธิ์กับสมาชิกที่ทำรายการสมบูรณ์ก่อน

• สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติการแลกของรางวัลได้ที่ข้อ “ประวัติการแลกของรางวัล” ซึ่งประกอบไปด้วย รายการและจำนวนของรางวัล, จำนวน Coins ที่แลก, วันที่ทำรายการ และยอดคงเหลือ เท่านั้น หากต้องการข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Support Center ที่หมายเลข 02-305-6700

• เมื่อสมาชิกทำรายการสมบูรณ์และสิ้นสุดขั้นตอนการแลก Coins แล้ว ของรางวัลจะถูกผนึกและจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เป็นอย่างดีโดยบริษัทรับส่งของที่บริษัทฯ มอบหมาย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งของดังกล่าว สมาชิกจะได้รับสิ่งของภายในเดือนถัดไป (รอบการส่งของ ทุกๆ วันที่ 10 ของเดือน)

 

เงื่อนไขการสะสม Coins และการแลกของรางวัล eTOYOTACLUB Rewards

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง สิ้นสุด ยกเลิก ทบทวน และ/หรือ เพิกถอน การเป็นสมาชิก หรือสิทธิประโยชน์อื่น รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือ ปฏิเสธการแลกของรางวัลแก่สมาชิก ในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่สมาชิกให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับรายการสะสม Coins นี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยข้อมูลประวัติการสะสม Coins ย้อนหลังแก่สมาชิก

• ของรางวัลจะถูกผนึกและจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยบริษัทรับส่งของที่บริษัทฯ มอบหมาย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งของดังกล่าว

• หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจากรายการสะสม Coins นี้ คำวินิจฉัยของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 

 

T-MEx FAQ (ปัญหาและข้อสงสัย)

Q: สมัครสมาชิก T-MEx อย่างไร?

A: ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิก T-MEx ได้โดย

  1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก eTOYOTACLUB ประเภท Gold Member ที่เว็บไซต์ eTOYOTACLUB.com เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของรถโตโยต้าจึงจะสามารถร่วมโปรแกรมสะสมแต้มได้

  2. หลังจากลงทะเบียนประมาณ 7 วัน ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันสถานะจากทางเจ้าหน้าที่

  3. รับบัตรสมาชิกได้ที่ผู้แทนจำหน่ายภายหลังจากได้รับอีเมล์ยืนยันสถานะแล้ว

หรือสามารถสมัครสมาชิกที่ผู้แทนจำหน่าย โดยแจ้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร ที่ผู้แทนจำหน่าย จากนั้นรอรับบัตรสมาชิกได้ใน 60 นาที (กรณีข้อมูลครบถ้วนตรงตามข้อมูลในระบบ) ในกรณีข้อมูลลูกค้าไม่ตรงตามฐานข้อมูล ลูกค้าจะได้รับการอนุมัติภายใน 7 วัน โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร T-MEx ที่ผู้แทนจำหน่ายหรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ T-MEx Contact Center ได้ที่เบอร์ 02-305-6777

*ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ผู้แทนจำหน่ายในการเปลี่ยนข้อมูลในระบบของตนเองได้

 

Q: มีค่าธรรมเนียมในการสมัครหรือไม่?

A: ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆในการสมัครสมาชิก

 

Q: ลูกค้าจะสามารถรับบัตรสมาชิกได้อย่างไร?

A: สามารถรับได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

 

Q: ได้เป็นสมาชิกแล้ว สามารถสะสมคะแนนได้เลยหรือไม่?

A: สำหรับการได้รับแต้มครั้งแรกจะพิจารณาตั้งแต่วันสมัครสมาชิก โดยลูกค้าจะต้องนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อคำนวณแต้มเพิ่มเติมเข้าในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเอกสารได้ทาง T-MEx Contact Center โทร 02-305-6777

 

Q: กรณีนิติบุคคล หรือในนามบริษัท สามารถสมัครสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนได้หรือไม่?

A: กรณีนิติบุคคล หรือในนามบริษัท ไม่สามารถสมัครสมาชิกสะสมคะแนนได้ ยกเว้น กรณีกรรมการบริษัท ต้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิก จะต้องนำหลักฐาน ภ.พ.20 .มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จึงจะสามารถลงทะเบียนในนามบุคคลได้ โดยสามารถส่งเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร T-MEx ที่ผู้แทนจำหน่ายหรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเอกสารได้ทาง T-MEx Contact Center โทร 02-305-6777

 

Q: กรณีรถมือสอง สามารถสมัครสมาชิก T-MEx ได้หรือไม่?

A: กรณีรถมือสอง เจ้าของรถคนใหม่จะต้องแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของรถต่อเจ้าหน้าที่ จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ โดยการบันทึกแต้มสะสมเข้าเป็นชื่อของเจ้าของรถคนใหม่จะยึดเอาตามวันที่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่และสมัครเป็นสมาชิกแล้วเป็นต้นไป เจ้าของรถคนใหม่จะต้องนำรถเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 ครั้ง และแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้รถในระบบ จึงจะสามารถสมัครสมาชิกได้ โดยขั้นตอนการสมัครแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

  1. รถมือสองที่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิก eTOYOTACLUB Gold Member มาก่อน หลังจากแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ในระบบแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและอนุมัติภายใน 7 วัน

  2. รถมือสองที่ไม่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิก eTOYOTACLUB Gold Member มาก่อน สามารถสมัครสมาชิกได้ตามขั้นตอนปกติ ในข้อ สมัครสมาชิก T-MEx อย่างไร?

หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะการเป็นสมาชิกของรถยนต์ของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ T-MEx Contact Center โทร. 02-305-6777

 

Q: กรณีลูกค้ามีรถโตโยต้าในครอบครองหลายคัน จะมีวิธีการสมัครอย่างไร?

A: กรณีลูกค้ามีรถโตโยต้าในครอบครองหลายคัน ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรถไม่จำกัดจำนวนในชื่อสมาชิกเดียวกัน โดยสามารถรวมแต้มสะสมจากรถหลายคันดังกล่าวเพื่อใช้แลกของรางวัลได้ โดยลูกค้าสามารถเพิ่มรายการรถยนต์เข้าเป็นสมาชิกในรายการสะสมคะแนน T-MEx ผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง

 

การสะสมคะแนน T-MEx

Q: คะแนนสะสมได้มาจากไหน?

A: ลูกค้าสามารถสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการของโตโยต้า อาทิ

  - นำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าทั่วประเทศ

  - ซื้ออะไหล่หรือรับบริการที่ศูนย์บริการ เช่น น้ำมันเครื่อง, แบตเตอรี่, ยาง, ฯ

  - ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้า

  - ชำระค่าบริการต่างๆจากโตโยต้า (แล้วแต่โปรโมชั่น)

  - ซื้อรถยนต์รุ่นต่างๆของโตโยต้า (แล้วแต่โปรโมชั่น)

  - อื่นๆ

 

Q: มูลค่าคะแนนคิดอย่างไร?

A: ทุกๆ 50 บาทจะได้รับ “แต้มทั่วไป” 1 แต้ม โดยจะคำนวณทันทีหลังจากออกใบเสร็จรับเงิน ดังนั้นลูกค้าจะสามารถเห็นแต้มทั่วไปในใบเสร็จภายหลังจากการเข้ารับบริการทันทีแต้มที่นอกเหนือจากแต้มทั่วไป จะเรียกว่า “แต้มพิเศษ” ซึ่งจะมีระยะเวลาการได้รับแต้มตามกำหนดในเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม แต้มพิเศษได้แก่

  1. แต้มพิเศษสำหรับรถเข้าบริการ เช่น รถอายุเกิน 50,000 กม. หรือ อื่นๆ (ตามโปรโมชั่น )

  2. แต้มพิเศษเมื่อมีการซื้อรถใหม่จากโตโยต้า (ตามโปรโมชั่น )

  3. แต้มพิเศษเมื่อซื้อประกันภัย หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นๆในเครือข่ายโตโยต้า (ตามโปรโมชั่น)

  4. แต้มพิเศษจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่การเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้า (ตามโปรโมชั่น)

 

Q: สมาชิกจะสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้อย่างไร?

A: สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ 4 ช่องทาง คือ

  1. ตรวจสอบคะแนนผ่าน www.toyota.co.th/tmex หรือ www.e-toyotaclub.net/tmex

  2. ตรวจสอบคะแนนผ่านแอพพลิเคชั่น T-Connect

  3. ตรวจสอบคะแนนผ่าน T-MEx Contact Center ที่หมายเลข 02-305-6777

  4. ตรวจสอบคะแนนกับเจ้าหน้าที่ ที่ผู้แทนจำหน่ายทุกสาขา

 

Q: คะแนนสะสมมีวันหมดอายุหรือไม่?

A: คะแนน T-MEx ไม่มีกำหนดวันหมดอายุ

 

Q: สมาชิกจะสามารถขอรับคะแนนสะสมจากการที่สมาชิกเคยใช้บริการย้อนหลังก่อนการสมัครสมาชิก T-MEx ได้หรือไม่?

A: การใช้บริการที่เกิดขึ้นก่อนสมัครเป็นสมาชิก T-MEx จะไม่ได้รับการสะสมคะแนน T-MEx

 

 

การโอนแต้ม/รวมแต้ม

Q: ลูกค้าสามารถโอนแต้มได้ในกรณีใดบ้าง?

A: ลูกค้าสามารถจัดการแต้มของตนเองที่เกิดจากรถหลายคันเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยสามารถรวมแต้มหรือโอนแต้มจากรถที่อยู่ในชื่อสมาชิกเดียวกัน เพื่อนำไปแลกเป็นของรางวัลหรือส่วนลดที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์

 

Q: สมาชิกสามารถโอนคะแนน T-MEx ของตนเองให้สมาชิกท่านอื่นได้หรือไม่?

A: ลูกค้าสามารถโอนแต้มหรือรวมแต้มได้ในกรณีรถดังกล่าวอยู่ในชื่อสมาชิกเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถโอนแต้มหรือไปยังสมาชิกท่านอื่นหรือรวมแต้มจากรถคันที่อยู่ในชื่อสมาชิกอื่นได้

กรณีขายรถ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะใช้แต้มจนหมดก่อนโอนแต้มไปยังรถคันอื่นในชื่อสมาชิกเดียวกัน หรือ พักแต้มไว้ในระบบโดยการแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะไม่สามารถใช้แต้มที่พักได้จนกว่าแต้มจะถูกโอนแต้มไปยังรถคันใหม่ในชื่อสมาชิกเดียวกันต่อไป

 

Q: วิธีการโอนคะแนนทำอย่างไร?

A: ลูกค้าสามารถโอนคะแนนด้วยตนเองได้ที่บ้าน โดยผ่านเว็บไซต์ www.toyota.co.th/tmex หรือ www.e-toyotaclub.net/tmex โดยเลือกเมนู “แลกของรางวัล” จากนั้นคลิกเลือก “โอนคะแนน”

นอกจากนี้ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการเพื่อโอนคะแนนในชื่อสมาชิกของท่านได้ที่ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ

 

การแลกคะแนน T-MEx

Q: คะแนนสะสมใช้แลกอะไรได้บ้าง?

A: สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกซื้อสินค้าหรือบริการของโตโยต้า ตามที่มีระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ โดยลูกค้าต้องนำบัตรสมาชิกมาแสดงความจำนงแลกแต้มต่อเจ้าหน้าที่โตโยต้าที่ศูนย์บริการโตโยต้า เจ้าหน้าที่จะทำการแลกแต้มของท่านผ่านระบบเพื่อออกเป็นเอกสารยืนยันนำไปแลกสินค้าหรือส่วนลดบริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ อาทิ

  - ส่วนลดค่าอะไหล่เช็คระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าทั่วประเทศ

  - แลกซื้ออะไหล่หรือบริการที่ศูนย์บริการ เช่น น้ำมันเครื่อง, แบตเตอรี่, ยาง, ฯ

  - แลกซื้ออุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้า

  - ส่วนลดบริการต่างๆจากโตโยต้า เช่น ประกันภัยโตโยต้าแคร์

  - ส่วนลดรถยนต์รุ่นต่างๆของโตโยต้า (แล้วแต่โปรโมชั่น)

  - ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษจากพันธมิตรทั้งในและนอกเครือโตโยต้า

*สินค้าและบริการต่างๆอาจมีการเพิ่มเติม หรือ ตัดออก รวมถึงเปลี่ยนแปลงมูลค่าแต้มในแต่ละช่วงเวลา กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดในเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนตัดสินใจแลกแต้ม

 

 

Q: วิธีการแลกของรางวัลทำอย่างไร?

A: สามารถแลกของรางวัลได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทุกสาขา

_________________________________________________________________________________________

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก T-MEx

 

1. กรณีบุคคลธรรมดา ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิก T-MEx ได้ต่อเมื่อ

  1. ผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อในใบจดทะเบียนรถยนต์และมีสถานะเป็นเจ้าของรถ

  2. ผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีชื่อและนามสกุลตรงกับผู้ใช้รถในระบบ และเคยนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นไป

  3. กรณีชื่อเจ้าของรถเป็น Finance ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อและนามสกุลตรงกับผู้ครอบครองหรือผู้ใช้รถยนต์ในระบบ

  4. หากไม่เข้าข่ายใน 3 ข้อข้างต้น ผู้สมัครต้องแสดงใบมอบอำนาจซึ่งแสดงข้อความยินยอมพร้อมลายเซ็นของผู้มีสิทธิ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ จึงจะสามารถสมัครสมาชิกได้

2. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิก eTOYOTACLUB ประเภท Gold Member กรณีไม่เป็นสมาชิก ลูกค้าจะไม่สามารถเป็นสมาชิก T-MEx ได้ (สามารถดูวิธีการสมัครสมาชิกได้ในข้อ สมัครสมาชิก T-MEx อย่างไร?)

3. กรณีนิติบุคคล หรือในนามบริษัท ไม่สามารถลงทะเบียนสมาชิก T-MEx ได้

4. กรณีรถมือสอง เจ้าของรถคนใหม่จะต้องแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของรถต่อเจ้าหน้าที่ จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ โดยการบันทึกแต้มสะสมเข้าเป็นชื่อของเจ้าของรถคนใหม่จะยึดเอาตามวันที่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่และสมัครเป็นสมาชิกแล้วเป็นต้นไป เจ้าของรถคนใหม่จะต้องนำรถเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 ครั้ง และแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้รถในระบบ จึงจะสามารถสมัครสมาชิกได้ โดยขั้นตอนการสมัครแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

  4.1 รถมือสองที่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิก eTOYOTACLUB Gold Member มาก่อน หลังจากแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ในระบบแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและอนุมัติภายใน 7 วัน

  4.2 รถมือสองที่ไม่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิก eTOYOTACLUB Gold Member มาก่อน สามารถสมัครสมาชิกได้ตามขั้นตอนปกติ ในข้อ สมัครสมาชิก T-MEx อย่างไร?

สำหรับการได้รับแต้มครั้งแรกจะพิจารณาตั้งแต่วันสมัครสมาชิก โดยลูกค้าจะต้องนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อคำนวณแต้มเพิ่มเติมเข้าในระบบ หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะการเป็นสมาชิกของรถยนต์ของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ T-MEx Contact Center โทร. 02-305-6777

5. กรณีรถที่ไม่ได้ซื้อจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้

6. กรณีสมาชิกมีรถในครอบครองหลายคัน สมาชิกสามารถลงทะเบียนรถไม่จำกัดจำนวนในชื่อสมาชิกเดียวกัน โดยสามารถรวมแต้มสะสมจากรถหลายคันดังกล่าวเพื่อใช้แลกของรางวัลได้

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง สิ้นสุด ยกเลิก ทบทวน และ/หรือ เพิกถอน การเป็นสมาชิก หรือสิทธิประโยชน์อื่น รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่สมาชิกให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง

9. หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจากรายการสะสมคะแนนนี้ คำวินิจฉัยของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

1. สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกหรือบัตรประจำตัวประชาชนและแจ้งพนักงานทุกครั้งก่อนใช้บริการ

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง มูลค่าแต้มสำหรับสินค้าหรือบริการต่างๆตามสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

3. คะแนน T-MEx ที่ได้รับไม่มีวันหมดอายุ หากมีการยกเลิก หรือการปฏิเสธ หรือการเพิกถอนการเป็นสมาชิก จะทำให้คะแนนสะสมดังกล่าวสิ้นสุดลงไปด้วย

4. กรณีสมาชิกต้องการโอนคะแนนสะสมบัตรเครดิต แลกเป็นคะแนน T-MEx ปัจจุบันสามารถแลกคะแนนได้จากบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพเท่านั้น

 

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

1. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด

2. ลูกค้าสามารถนำแต้มสะสมมาแลกเป็นของรางวัล หรือ ส่วนลดสินค้าและบริการต่างๆตามมูลค่าแต้มที่กำหนดไว้ที่หน้าเว็บไซต์

3. การแลกสินค้าและบริการแต่ละชนิดมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน เช่น ระยะเวลาที่ใช้ได้ สินค้าที่ยกเว้น และอื่นๆ โดยจะระบุไว้ในเว็บไซต์รวมถึงเอกสารการแลกแต้ม กรุณาศึกษาโดยละเอียดก่อนพิจารณา

4. แต้มจะถูกตัดจากระบบทันทีในวันที่มีการร้องขอแลกแต้ม โดยพิจารณาจากการเซ็นต์เอกสารยืนยันจากลูกค้า ไม่ว่าแต้มดังกล่าวจะถูกนำไปใช้แลกสินค้าหรือส่วนลดหรือไม่ก็ตาม

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนแต้มสะสมในกรณีต่างๆตามสมควร และขอให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

 

เงื่อนไขการโอนคะแนนสะสม

1. คะแนน T-MEx เป็นการสะสมเฉพาะส่วนบุคคล (ต่อ 1 สิทธิ์การสมัครสมาชิกเท่านั้น) ลูกค้าสามารถโอนแต้มหรือรวมแต้มได้ในกรณีรถดังกล่าวอยู่ในชื่อสมาชิกเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถโอนแต้มหรือไปยังสมาชิกท่านอื่นหรือรวมแต้มจากรถคันที่อยู่ในชื่อสมาชิกอื่นได้

2. ในกรณีขายรถ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะใช้แต้มจนหมดก่อนโอนแต้มไปยังรถคันอื่นในชื่อสมาชิกเดียวกัน หรือ พักแต้มไว้ในระบบโดยการแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะไม่สามารถใช้แต้มที่พักได้จนกว่าแต้มจะถูกโอนแต้มไปยังรถคันใหม่ในชื่อสมาชิกเดียวกันต่อไป

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “โตโยต้า” แทน) ซึ่งทำการเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดย “บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด” หรือ “Digital Media Asia Pacific LTD.” (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “ดีแม็ป”แทน)

โปรดอ่านสัญญานี้อย่างรอบคอบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้า หากท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ให้กด “ตกลง” หรือ “OK” และจะถือว่าท่านได้ตกลงและได้อ่านสัญญาฉบับนี้และเข้าใจโดยตลอดและยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ หากท่านไม่ตกลงให้ปิดหน้าจอและยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้า

 

ข้อที่ 1 ผู้ที่เกี่ยวข้อง, ขอบเขตและการเปลี่ยนแปลง, ข้อมูลเพื่อแจ้งให้กับลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  1. กิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้า ซึ่งทำการเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดย ดีแม็ป (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “กิจกรรม” แทน) มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม (หลังจากนี้จะรวมใช้คำว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้” แทน) ที่มีผลกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้า (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “ลูกค้า” แทน)

  2. โตโยต้าและดีแม็ป มีสิทธิเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธข้อเปลี่ยนแปลงนี้ได้

  3. โตโยต้าและดีแม็ป จะถือว่าการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยนำข้อมูลข่าวสารขึ้น เว็บไซต์ eTOYOTACLUB (e-toyotaclub.net) เป็นการแจ้งต่อลูกค้าและลูกค้ารับทราบการแจ้งดังกล่าว

 

ข้อที่ 2 การเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้า

  1. ลูกค้าทำการตกลงและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ก่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้า

  2. เนื้อหาการเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้าที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะถูกกำหนดแยกไว้แต่ละข้อ โตโยต้าและดีแม็ปสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในการเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้าบางส่วน หรือทั้งหมด ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้ารับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  3. สำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้าแต่ละชนิด (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “การเก็บข้อมูลต่าง ๆ” แทน) จะถือว่าลูกค้า ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่โตโยต้าและดีแม็ปกำหนด (รวมถึง สัญญา / ข้อควรระวัง / คำอธิบาย แต่ไม่ได้จำกัดเท่าที่ระบุเท่านั้น)

  4. รายละเอียดของข้อมูล และ การเก็บข้อมูลต่างๆ จะถูกระบุไว้ใน ข้อที่ 3

ข้อที่ 3 การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และการใช้ข้อมูล

  1.การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

   1.1 การรวบรวมข้อมูลที่ลูกค้าเป็นผู้มอบให้จากการลงทะเบียนโตโยต้าและดีแม็ปเก็บข้อมูลลูกค้าตามรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ต้องกรอกหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม โดยโตโยต้าและดีแม็ปจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเป็นหลัก การเก็บข้อมูลต่าง ๆ จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทดังต่อไปนี้:

    1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่นๆ ที่สามารถรับรองตัวบุคคลได้

    1.1.2 ข้อมูลการติดต่อของท่าน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ E-Mail และหมายเลขโทรสาร

    1.1.3 ข้อมูลสถานที่ทำงาน ได้แก่ ชื่อบริษัท ตำแหน่งและข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

    1.1.4 ข้อมูลในการสำรวจทางการตลาดหรือการแข่งขันที่ ลูกค้า แจ้งต่อ โตโยต้าหรือดีแม็ป

 

   1.2 การรวบรวมข้อมูลที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

    1.2.1 Cookies โตโยต้าและดีแม็ปใช้เทคโนโลยีจาก Cookies โดย Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยหาก ลูกค้า ไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของตน สามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้จากบราวเซอร์ของตนเอง

    1.2.2 ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมโตโยต้าและดีแม็ปอาจทำการเก็บ รหัสการเข้าถึงข้อมูล (Token) จากบัญชีบริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service) หากลูกค้ายินยอมเลือกใช้การลงชื่อเข้าใช้บัญชีบริการเครือข่ายสังคมของตนเองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแทนการลงทะเบียนด้วยแบบฟอร์มปกติ ลูกค้าจะให้รหัสประจำตัวบัญชีบริการเครือข่ายสังคมและรหัสผ่านของตนเองแก่ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service Provider) โดยตรง ผู้ซึ่งจะควบคุมกระบวนการลงชื่อเข้าใช้บัญชีเป็นอิสระจากโตโยต้าและดีแม็ป โตโยต้าอาจได้รับรายละเอียดพื้นฐานจากบัญชีเครือข่ายสังคมของลูกค้า หากลูกค้าอนุญาตให้โตโยต้าและดีแม็ปเข้าถึง โดยรายละเอียดพื้นฐานที่ได้รับขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบัญชีเครือข่ายสังคมของลูกค้า ทั้งนี้ จุดประสงค์ของการลงชื่อเข้าใช้บัญชีบริการเครือข่ายสังคม มีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก

 

  2. การใช้ข้อมูล โตโยต้าและดีแม็ปอาจนำข้อมูลที่ได้จาก การเก็บข้อมูลต่างๆ มาใช้งานภายใต้จุดประสงค์ดังต่อไปนี้

   2.1 เพื่อบริหารข้อมูลของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

   2.2 เพื่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าให้ ด้วยเนื้อหา และคำแนะนำอื่นๆ ที่เป็นคำแนะนำเฉพาะบุคคลซึ่งใช้ข้อมูลเฉพาะอย่างตามที่โตโยต้าและดีแม็ปได้รับจากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากกิจกรรม

   2.3 เพื่อช่วยเหลือโตโยต้าและดีแม็ปในการพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

   2.4 เพื่อตอบการสอบถาม และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

   2.5 เพื่อการดำเนินการยืนยันหรือตรวจสอบตัวบุคคล ก่อนที่จะให้บริการกับลูกค้า

   2.6 เพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับ สินค้า วางแผนบริการ และการพัฒนา เป็นต้น

   2.7 เพื่อส่งมอบข้อมูลของลูกค้าให้กับบริษัท บริษัทในเครือ และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ข้อที่ 4 การระงับความเป็นลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรม

ในกรณีที่ลูกค้าเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้ ไม่ว่าจะในกรณีใด โตโยต้าและดีแม็ปจะระงับการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้าที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขดังนี้

  1. ในกรณีที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  2. ในกรณีที่ลาออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม

  3. ในกรณีที่พบว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

  4. ในกรณีที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการทำสำเนาลงในสื่อแม่เหล็กเพื่อการจำหน่ายจ่ายโอน ให้เช่า ยืม ดัดแปลง โอนสิทธิการใช้โปรแกรม ค้นหารหัสต้นทาง (Source Code) หรือมีรายได้จากการใช้หรือให้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์เป็นตัวเงินหรือสิ่งอื่นใด หรือส่งข้อมูลใดๆที่ได้รับผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมให้แก่บุคคลที่สาม โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากโตโยต้าและดีแม็ปก่อน

  5. ในกรณีที่ขัดขวางผู้อื่นในการเข้าร่วมกิจกรรม

  6. และในกรณีอื่นๆ ที่ดีแม็ปเห็นว่าไม่สมควรจะเป็นลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

  7. ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ต้องห้ามทางกฎหมาย

 

ข้อที่ 5 ความรับผิดชอบในการเข้ารหัสผู้ใช้บัญชีบริการเครือข่ายสังคม

  1. ลูกค้าทำการดูแลรักษา ID และ Password (หลังจากนี้จะรวมใช้คำว่า “ID” แทน) สำหรับเข้าใช้บัญชีบริการเครือข่ายสังคม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อย่างเหมาะสม การกระทำและผลของการกระทำทั้งหมดที่เกิดจากการใช้ ID นั้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบทั้งหมดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะกระทำเองหรือไม่ก็ตาม

  2. ลูกค้าไม่สามารถมอบ ID ของตนเองให้บุคคลที่สามใช้แทนได้ ในกรณีที่ ID ของลูกค้าถูกบุคคลที่สามใช้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดความเสียหายต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ดีแม็ปจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นๆ

  3. ลูกค้าไม่สามารถใช้ ID ของผู้ใช้อื่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในกรณีที่ลูกค้าใช้ ID ของผู้อื่นในการเข้าร่วมกิจกรรม ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ ต้องรับผิดชอบและชดใช้ข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย

 

ข้อที่ 6 การยื่นขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าเสียผลประโยชน์ เนื่องจากไม่ได้แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หรือ e-Mail หรือแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม โตโยต้าและดีแม็ปจะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น

 

ข้อที่ 7 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และยกเลิกบริการต่างๆ

โตโยต้าและดีแม็ป สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือเพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกำหนดต่างๆ ของกิจกรรม ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด หรือเพิ่มเติม หรือหลังจากยกเลิกข้อกำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งจะถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้าเป็นการตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรรม

 

ข้อที่ 8 การสิ้นสุดการเป็นลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม

  1. โตโยต้าและดีแม็ป มีสิทธิสิ้นสุดการเป็นลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และโตโยต้าและดีแม็ปจะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการสิ้นสุดการเป็นลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมที่มีสาเหตุมาจาก ข้อที่ 4

  2. ในกรณีที่ลูกค้า ต้องการที่จะยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องทำเรื่องต่อดีแม็ปในช่องทางที่โตโยต้าและดีแม็ปกำหนด การเป็นลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกต่อเมื่อการทำเรื่องมาถึงโตโยต้าและดีแม็ป โตโยต้าและดีแม็ปอาจเรียกลูกค้าส่งมอบเอกสาร สำเนาหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม

 

ข้อที่ 9 การหยุดกิจกรรมชั่วคราว

ในกรณีดังต่อไปนี้ โตโยต้าและดีแม็ปสามารถหยุดกิจกรรมชั่วคราว ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

  1. ในกรณีที่มีการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด หรือ กะทันหัน

  2. ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากไฟไหม้ หรือไฟดับ เป็นต้น

  3. ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม คลื่นยักษ์ถล่ม เป็นต้น

  4. ในกรณีที่ไม่สามารถลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจาก สงคราม การจลาจล การประท้วง การนัดหยุดงานเป็นต้น

  5. ในกรณีที่ถูกหยุดให้บริการ เชื่อมต่อข้อมูล

  6. ในกรณีที่ สิ่งแวดล้อมของเครื่องมือสื่อสารข้อมูล ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้

  7. อื่นๆ ในกรณีที่โตโยต้าและดีแม็ปมีความจำเป็นต้องหยุดกิจกรรม เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค หรือ ปัญหาด้านปฏิบัติการ

 

ข้อที่ 10 ค่าสินไหมทดแทน

  1. ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้เนื่องจากการฟ้องร้องหรือ เรียกร้องสิทธิใดๆของบุคคลภายนอกอันเกี่ยวกับหรือ เกิดจากการที่ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือละเมิดสิทธิใดของผู้อื่น ดีแม็ปจะไม่ผูกพันต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดจากลูกค้า

  2. โตโยต้าและดีแม็ปสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือกระทำไม่ถูกต้องหรือกระทำผิดกฎหมายจนทำให้ดีแม็ปเกิดความเสียหาย

  3. โตโยต้าและดีแม็ปสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ลูกค้าทำซ้ำ หรือแจกจ่ายโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมรวมไปถึงการถอดรหัส (Source Code) หรือเจาะข้อมูล และทำให้ดีแม็ปเสียหาย

 

ข้อที่ 11 ข้อจำกัดความรับผิด

  1. โตโยต้าและดีแม็ป ไม่มีหน้าที่ และไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือข่าวสารที่ผู้ประกอบการที่ให้บริการร่วม ที่ไม่ใช่โตโยต้าและดีแม็ปให้

  2. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับผู้ประกอบการที่ให้บริการร่วม ลูกค้าและผู้ประกอบการที่ให้บริการร่วมจะต้องแก้ไขระหว่างกันเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้อง หรือร้องเรียนต่อโตโยต้าและดีแม็ปได้

  3. โตโยต้าและดีแม็ป ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ ลูกค้าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากเครือข่ายสื่อสารของผู้ให้บริการเครือข่ายที่ลูกค้าทำสัญญาด้วยมีปัญหา

  4. โตโยต้าและดีแม็ปไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่อาจมีขึ้น หรือมีขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้

 

ข้อที่ 12 ทรัพย์สินทางปัญญา

  1. ลูกค้า จะไม่ได้รับไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้าที่เกี่ยวกับกิจกรรม หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับกิจกรรม อีกทั้งลูกค้าจะไม่ได้รับให้ใช้สิทธิใดนอกเหนือไปจากสิทธิที่ได้รับแจ้งภายใต้สัญญานี้ ลูกค้ามีสิทธิเพียงการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ข้อกำหนดการเข้าร่วมกิจรรม ลูกค้าไม่สามารถ ทำซ้ำ ดัดแปลง ขาย แจกจ่าย ข้อมูลที่ได้มาจากกิจกรรม โดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ที่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น (หลังจากนี้จะใช้คำว่า”เจ้าของสิทธิ”แทน) ไม่อนุญาต หรือนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่นอกเหนือจากการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

  2. ลูกค้าไม่สามารถ หรือให้บุคคลที่สาม ทำซ้ำ ดัดแปลง ขาย แจกจ่าย หรือ เปิดเผย ข้อมูลที่ได้มาจากกิจกรรม หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับกิจกรรม โดยที่เจ้าของสิทธิไม่อนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

 

ข้อที่ 13 ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

  1. ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลคือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ (รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่ตรวจเทียบได้ง่าย ซึ่งทำให้ระบุถึงบุคคลนั้นได้) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกิจกรรม หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับกิจกรรม เท่านั้น

  2. โตโยต้าและดีแม็ป สามารถว่าจ้าง ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องให้บริการบริการที่เกี่ยวข้องได้ โตโยต้าและดีแม็ปสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่เข้าร่วมกิจกรรมและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งโตโยต้าและดีแม็ปจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ และจะพยายามป้องกันการรั่วไหล หรือ สูญหาย ของข้อมูลส่วนบุคคล

  3. โตโยต้าและดีแม็ป มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในหัวข้อดังต่อไปนี้ กับหน่วยงานดังต่อไปนี้ และลูกค้ายินยอม

   3.1 หัวข้อของข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลการติดต่อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในการเข้าร่วมกิจกรรม ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-Mail

   3.2 จุดประสงค์ที่ให้ข้อมูลเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน ข้อที่ 3 หัวข้อ 2. การใช้ข้อมูล

   3.3 วิธีการให้ข้อมูลมีดังนี้

    3.3.1 การส่งข้อมูล

    3.3.2 การส่งสิ่งบันทึกข้อมูล

    3.3.3 ส่งเอกสาร

   3.4 หน่วยงานที่จะส่งข้อมูลให้

    3.4.1 บริษัทในเครือของโตโยต้าและดีแม็ป

    3.4.2 ตัวแทนให้บริการ ธุรกิจผู้รับเหมาหรือผู้เสนอการให้บริการในรูปแบบบุคคลที่ 3 ที่มีส่วนในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าและดีแม็ปไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร ประชาสัมพันธ์และวิจัย จัดจำหน่าย ประมวลผลข้อมูล ฝ่ายขายทางโทรศัพท์โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ และบริการอื่นๆ

    3.4.3 คู่ค้าทางธุรกิจ อาทิ ผู้ที่มีส่วนในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์หรือบริษัทอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ให้บริการกับลูกค้า

    3.4.4 องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ตัวแทนและ/หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุม

   3.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโตโยต้าและดีแม็ปจะทำสัญญาเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ก่อน จึงจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้

  4. ในกรณีที่โตโยต้าและดีแม็ป มีความจำเป็นต้องตัดสินใจปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า หรือ บุคคลที่สาม หรือในกรณีที่โตโยต้าและดีแม็ป ต้องทำหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และลูกค้ายินยอม

  5. ลูกค้า สามารถเรียกร้องให้โตโยต้าและดีแม็ป เปิดเผย แก้ไข ลบ หยุดการใช้หรือให้บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่โตโยต้าและดีแม็ปได้มาได้ และโตโยต้าและดีแม็ป ยินยอมทำตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่ปฏิบัติตามคำเรียกร้องนั้นๆ แล้ว ทำให้การเข้าร่วมกิจกรรม หรือ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของโตโยต้าและดีแม็ป ไม่สามารถทำได้ โตโยต้าและดีแม็ปจะไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมด หรือบางส่วน

  6. ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้สอบถามได้ที่ Support Center [Support Center] TEL: 02-305-6785 (08:00-17:00 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)

 

ข้อที่ 14 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ให้สัญญาฉบับนี้บังคับใช้ตามกฎหมายไทย หากพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนดังกล่าวย่อมไม่กระทบความสมบูรณ์ของสัญญาทั้งหมด (บันทึก) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2015

 

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้เข้าชมเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวบุคคลในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัล การแบ่งปันข้อมูล โดยเราจะเก็บข้อมูลของคุณในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้

 

ข้อมูลในการลงทะเบียน

เมื่อคุณลงทะเบียนร่วมกิจกรรม คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อการติดต่อรับของรางวัล และหากต้องการให้การร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นคุณอาจต้องให้ Facebook ID เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการร่วมกิจกรรม และแบ่งปันเนื้อหาให้กับเพื่อนของคุณ

 

ข้อมูลจากการใช้บริการ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น หรือเข้าใช้บริการอื่นๆบนเว็บไซต์

 

วิธีการนำข้อมูลไปใช้

• เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตน เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับเรา

• เราใช้ข้อมูลที่ได้มา เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลให้มากที่สุด

• ข้อมูลของคุณจะถูกใช้เพื่อวัดผลกิจกรรมของเรา ว่าได้รับการตอบรับดีหรือไม่ และนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

• นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลการใช้บริการของคุณ เพื่อแจ้งข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นให้คุณทราบ โดยคุณอาจได้รับทราบข่าวสารของเราจากทั้งการเข้าดูโฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆ หรือได้รับแจ้งข่าวสารผ่านทาง email โดยเราจะปรับแต่งเนื้อหาของข่าวสารให้ตรงกับความสนใจของคุณให้มากที่สุด ทั้งนี้ หากสมาชิกต้องการยกเลิกข่าวสารทาง e-mail สามารถดำเนินการได้โดยกด “ยกเลิกการรับจดหมายข่าวจาก www.eTOYOTACLUB.com (unsubscribe e-Newsletter)” ทางด้านล่างของ email

• และหากคุณเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆในทำนองเดียวกัน เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณเคยระบุไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณร่วมกิจกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์และแอพลิเคชั่นต่างๆของเราอาจใช้ “คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ” เพื่อเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น สามารถบอกได้ว่าเนื้อหาส่วนไหนและผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่ผู้ใช้ให้ความสนใจ และยังช่วยวัดผลประสิทธิภาพในการโฆษณาและการใช้เครื่องมือค้นหา นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้จดจำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการกลับเข้ามาใช้งานในครั้งต่อไป

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

• เราตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต

• เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเท่านั้น โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาที่เข้มงวด

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ สามารถติดต่อตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 274 หมู่ 9 ต. เทพารักษ์ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270